Schedule

12018

U-18
U-18
1

【1st・2nd】OFF

2

【1st・2nd】OFF

3

【1st・2nd】OFF

4

【1st・2nd】OFF

5

【1st・2nd】OFF

6

【1st・2nd】OFF

7

【1st・2nd】OFF

8

【1st・2nd】OFF

9

【1st・2nd】17:00〜20:00 大分県サッカー協会人工芝G

10

【1st・2nd】17:00〜20:00 大分県サッカー協会人工芝G

11

【1st・2nd】17:00〜20:00 大分県サッカー協会人工芝G

12

【1st・2nd】OFF

13

【1st・2nd】9:00〜13:00 リバーパーク犬飼

14

【1st・2nd】9:00〜13:00 リバーパーク犬飼

15

【1st・2nd】OFF

16

【1st・2nd】15:30〜17:30 大分県サッカー協会人工芝G

17

【1st・2nd】9:00〜12:00 大分県サッカー協会人工芝G

18

【1st・2nd】9:00〜12:00 大分県サッカー協会人工芝G

19

【1st・2nd】TM 18:00KO vs SLA FC(韓国)大分県サッカー協会人工芝G

20

【1st・2nd】15:00〜17:00 リバーパーク犬飼

21

【1st・2nd】OFF※卒団式

22

【1st・2nd】OFF

23

【1st・2nd】17:00〜20:00 大分県サッカー協会人工芝G

24

【1st・2nd】17:00〜20:00 大分県サッカー協会人工芝G

25

【1st・2nd】17:00〜20:00 大分県サッカー協会人工芝G

26

【1st・2nd】17:00〜20:00 大分県サッカー協会人工芝G

27

【1st・2nd】16:00〜18:00 大分県サッカー協会人工芝G

28

【1st・2nd】TM 12:30KO vs サンフレッチェ広島 吉田サッカー場(広島県)

29

【1st・2nd】OFF

30

【1st・2nd】17:00〜20:00 大分県サッカー協会人工芝G

31

【1st・2nd】17:00〜20:00 大分県サッカー協会人工芝G

12018